KVHT

Vajad abi?

Võtke ühendust abitelefoniga

Vajad abi?

Võtke ühendust abitelefoniga

Kiusamisvabad koolid

Uuri, kuidas vähendada oma koolis kiusamist.

Hea Eesti kool!

Koolikiusamine on Eestis endiselt probleem, mille leevendamise ja lahendamise nimel peame ühiselt ühiselt pingutama. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on loodud kiusamisvaba haridustee (KVHT) koalitsioon, kuhu on koondunud kiusamisvastased programmid.

Just erinevad programmid on üheks kõige efektiivsemaks meetmeks koolikiusamise probleemi ennetamiseks ja vähendamiseks. Siin lehel on KVHT programmid vastanud enim levinud küsimustele, mis annavad koolile ülevaate ning lihtsustavad programmide vahel otsustamist. Tutvumiseks klõpsa “loe lähemalt”.

"Hea kool kui väärtuspõhine kool"

"Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed"

Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammid on mõeldud kõigile koolidele ja lasteaedadele, kes soovivad tegeleda oma organisatsiooni teadliku väärtusarendusega.

Kellele on programm suunatud?
Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammid on mõeldud kõigile koolidele ja lasteaedadele, kes soovivad tegeleda oma organisatsiooni teadliku väärtusarendusega. Hea kooli ja lasteaia vundament on kokku lepitud väärtused ja turvalised suhted. Tunnustusprogramm aitab kooli- ja lasteaiaperedel leia hea kooli ja hea lasteaia mudelile toetuva eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.
Millised probleeme programm lahendab?
Tunnustusprogrammid toetavad väärtuspõhise kooli- ja lasteaiaterviku loomist. Kool või lasteaed saab tunnustusprogrammi kaudu:
 • arendada oma väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust;
 • tuge eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajatelt ehk kriitilistelt sõpradelt teadlike valikute tegemisel ja oma arendustegevuste planeerimisel;
 • koguda või jagada häid praktikaid koostöövõrgustiku toel;
 • tagasiside ja tunnustust oma heade kogemuste ja praktikate eest väärtusarenduse vallas.
Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?
Tunnustusprogrammides osalemine ei nõua koolilt või lasteaialt liitumistasu või püsikulusid.
Kas programm nõuab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?
Ei nõua. Tunnustusprogrammis osalejad saavad ise määrata, mil moel ja mis mahus kooli- või lasteaiapere liikmed eneseanalüüsi valmimise ja koostamise nimel koostööd teevad. Soovituslik on kaasata eneseanalüüsi koostamisse kooli- või lasteaiapere erinevaid osapooli (nt lapsevanemad, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, hoolekogu liikmed, kooli- või lasteaiapidaja).
Kas programmis on osa lastevanematel, kui jah, siis milline?
Jah. Eeldatakse, et kooli- või lasteaia juhtkond kaasab oma organisatsiooni väärtusarendustegevusse ka lastevanemad või nende esindajad.
Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?
Programmi kasutamine ei eelda tegevusaruande esitamist. Hea kooli ja hea lasteaia eneseanalüüsi aluseks on hea kooli ja hea lasteaia mudel ning nende neli valdkonda. Kool või lasteaed valib prioriteetsetest valdkondadest 1-2 aspekti, millele eneseanalüüs keskendub. Analüüsi koostamist toetavad eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad kirjaliku tagasisideraporti ja/või kohtvisiidi abil. Lõplikud eneseanalüüsid esitatakse tunnustusprogrammis osalevate koolide ja lasteaedade poolt sügiskuudel.
Millal saab programmiga liituda?
Tunnustusprogrammidega on võimalik liituda üks kord aastas. Tavapäraselt algab tunnustusprogrammi kandideerimine varakevadel. Tunnustusprogrammiga liitumise tingimused võivad iga-aastaselt mõningal määral muutuda. Näiteks saavad 2021. aastal koolid või lasteaiad programmi registreeruda motivatsioonikirja alusel. Esmakordselt programmiga liitujatel on vajalik läbida ka eneseanalüüsi kirjutamist toetavad tasuta e-kursused. Tunnustusprogrammi liitumise tingimuste ja ajakavaga võib tutvuda koolide ja lasteaedade kandideerimisjuhise veebilehel. Kõigil huvilistel, kes tahaksid rohkem tunnustusprogrammide kohta teada, on võimalik osaleda hea kooli ja hea lasteaia võrgustiku liikmete häid praktikaid tutvustavate seminaridel või saada lisainfot eetikakeskuse projektijuhtidelt.
Kas õpetajatele/koordinaatoritele pakutakse aeg-ajalt täiendõpet või uusi materjale?
Tunnustusprogrammi ajal pakuvad osalejatele tuge eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad ja eetikakeskuse meeskonna liikmed. Programmi käigus toimuvad osalevatele koolidele ning lasteaedadele väärtusarenduse põhimõtteid tutvustavad ja eneseanalüüsi kirjutamist toetavad koolitused ja tagasiside seminarid. Esmakordselt osalejatel on võimalik läbida tasuta e-kursused „Sissejuhatus väärtusarendusse“ ja „Sissejuhatus väärtusarenduse analüüsi“. Uusi teadmisi väärtusarendusest saavad osalejad lisaks ammutada ka erinevatest eetikakeskuse väljaannetest.
Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt teisi kiusamisvastaseid programme?
Tunnustusprogrammis osalemine ei välista mõne teise programmi kasutamist.
Kui kaua programm on Eestis olnud, kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm?
Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammi viiakse läbi alates 2009. aastast. Hea kooli ja hea lasteaia projekt sai alguse Eesti haridusstrateegia 2012-2020 ettevalmistamise käigus, mil leiti, et strateegia ühe peamise sihi – arengut ja koostööd toetava kooli ja lasteaia loomiseks – vajavad haridusasutused abi ja tuge. Koolide ja lasteaedade toetamiseks loodi hea kooli ja hea lasteaia mudel, mille väljatöötamisele keskendunud ümarlaudades osalesid Tartu Ülikooli eetikakeskuse töögrupile lisaks 87 eksperti.
Kas programm on teaduspõhine, milliste uuringutega on tõestatud programmi mõju (Eestis)?
Tunnustusprogrammi loomisel on võetud eeskuju Canterbury Christ Church ülikooli koolide hindamismudelist Quality in Study Support ja Ameerika Ühendriikide iseloomukasvatuse partnerlusprogrammi Character Education Partnership kvaliteedistandarditest. Programm on kooskõlas Eesti riiklike õppekavade alusväärtuste ja sihiseades kirjeldatud põhimõtetega. Tunnustusprogrammi mõju on uuritud koolide ja lasteaedade enesehinnangulise tagasiside kaudu.
Kui suur on praegu programmi “kogukond” Eestis?
Tunnustusprogrammi eneseanalüüsi on esitanud 84 kooli ja 102 lasteaeda, mis on ligi 16 % koolide ja  21% lasteaedade koguarvust. Hea kooli ja hea lasteaia projekti tegevustest väljaspool tunnustusprogrammi on osa võtnud koolid ja lasteaiad 74 omavalitsusest.

Kasvamisrõõm

Eelkõige on programmi eesmärk õpetajate koolitamine, kuid koolitustel on osalenud ka sotsiaaltöötajad ja noorsoopolitseinikud.

Kellele on programm suunatud?
Eelkõige on programmi eesmärk õpetajate koolitamine, kuid koolitustel on osalenud ka sotsiaaltöötajad ja noorsoopolitseinikud.
Millised probleeme programm lahendab, kas tegemist on ennetuse, sekkumise vm programmiga?
Eelkõige on tegemist ennnetusprogrammiga. Eesmärkideks on iseloomu kujundamine, kogukonna ja perekonna kaasamine, meelemürkide jm halbade harjumuste ennetamine.
Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?
Ei nõua, materjalid teeme koolitusel osalenutele kättesaadavaks kohe. Kuludena tulevad kõne alla töövihikud õpilastele, õpetajatele materjalid programmi elementide rakendamiseks tundides (virtuaalversioonide loomisega tegeletakse) ja loomulikult koolitus ise.
Kas programm nõuab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?
Ei, programm on integreeritav olemasolevasse õppekavasse.
Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?
Ei eelda. Programmi mõju on võimalik jälgida läbi rakenduse Clanbeat, mis annab pidevat infot õpilase heaolu kohta tema enda valitud ulatuses.
Millal saab programmiga liituda, kas on võimalik lahkuda nt kooliaasta keskel?
Programmiga võib liituda igal ajal ja lahkumist ei kontrollita.
Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt teisi kiusamisvastaseid programme?
Meie programm ei välista ega keela teiste sarnaste programmide kasutamist.
Kui kaua programm on Eestis olnud, kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm?
Programmi on vahelduva eduga Eestis tutvustatud aastast 2005, rahvusvaheliselt on programm Lions Questi nime all kasutatav 109 riigis. 30 aasta jooksul kogutud kogemustele tuginedes on kaasatud 17 miljonit õpilast.
Kas programm on teaduspõhine, milliste uuringutega on tõestatud programmi mõju (Eestis)?
Programm on teaduspõhine. Eestis eraldi uuringut läbi viidud ei ole, küll aga lähinaabrite soomlaste poolt.
Kui suur on praegu programmi “kogukond” Eestis?
Programmi on tutvustatud kümnekonnale koolile ja lasteaiale. Mil määral see kasutusel on, ei ole võimalik öelda, sest selle rakendamine on pedagoogide otsustada. “Kasvamisrõõmuga” on tegeletud viimasel paaril aastal peale MTÜ asutamist, aga siiski jätkuvalt õhinapõhiselt ja olulise finantstoetuseta.

Kiusamisest Vabaks

“Kiusamisest vabaks!” (MTÜ Lastekaitse Liit) on kiusamist ennetav haridusprogramm, mida kasutatakse lapsehoidudes, lasteaedades ja koolides turvalise ning kaasava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Programm on suunatud lastele, spetsialistidele, lastevanematele ja kogukonnale. See toetab laste sujuvat üleminekut lapsehoiust lasteaeda ja lasteaiast kooli.

Millised probleeme programm lahendab? Kas tegemist on ennetus-, sekkumis- vm programmiga?

Programm „Kiusamisest vabaks!“ ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ning suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ning kasvukeskkonnas. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt ja hoolivalt, julgedes kiusamise korral kaitsta kaaslasi, kes seda ise ei suuda.

Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?

Programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitumine ja programmi rakendamine koolis ei nõua haridusasutuselt finantsilisi püsikulusid. Liitunud haridusasutused saavad osta metoodilisi materjale e-poest või saada nende elektroonilisi versioone tasuta nii eesti kui vene keeles. 

Kas programmi kasutamine eeldab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?

Programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamine ei eelda tunniplaanis tingimata eraldiseisvat tundi. Programmi tegevused on kergesti lõimitavad muudesse tundidesse. 

Kas programmis osalevad ka lastevanemad? Kui jah, siis kuidas?

Lastevanemad koostöös haridusasutusega vastutavad kiusamise tõkestamise ning heade suhete eest lasterühmas. Haridusasutuse ülesandeks on programmi metoodiliste materjalide abil suurendada lastevanemate osalust nii, et see ei piirdu vaid nende informeerimisega, vaid et lastevanemad saavad programmis aktiivselt osaleda.

Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?

Programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamine ei eelda aruannete esitamist programmi koordinaatoritele. 

Millal saab programmiga liituda? Kas sellest on võimalik lahkuda nt kooliaasta keskel?

Programmiga “Kiusamisest vabaks!” on võimalik liituda ning programmist soovi korral lahkuda kogu aasta vältel. Programmiga liitumiseks peab haridusasutus sõlmima koostöökokkuleppe, mis kinnitab ametlikult haridusasutuse seotust programmiga ning tänu sellele loob teadlikkuse võimalustest, mida pakub programmi eestvedajana haridusasutusele MTÜ Lastekaitse Liit. Kokkuleppe allkirjastamine ei too haridusasutuse jaoks kaasa finantsilisi kohustusi ja toetab jätkuvalt programmi paindlikku rakendamist, et võimaldada ja süvendada oma eripära ja potentsiaali.  

Kas õpetajatele/koordinaatoritele pakutakse aeg-ajalt täiendõpet ja uusi metoodilisi materjale?

Kõigi programmiga liitunud haridusasutuste töötajad osalevad “Kiusamisest vabaks!” põhi- ja jätkukoolitustel. Jätkukoolitustel jagatakse omavahel erinevate asutuste parimaid praktikaid ning seetõttu võib seda koolitust läbida mitmeid kordi, et saada programmi rakendamiseks uusi ning huvitavaid ideid. Lisaks korraldavad programmi koordinaatorid temaatilisi teabepäevi ning seminare. 

Iga kuu algul saadetakse kõigile liitunud haridusasutustele teavet ühe tähtpäeva kohta algaval kuul, mida “Kiusamisest vabaks!” tunnikavade abil on võimalik oma õpilastega tähistada.

Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt ka teisi kiusamisvastaseid programme?

Programmi kasutamine võimaldab samaaegselt kasutada teisi kiusamisvastaseid programme. 

Kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm? Kui kaua on programmi kasutatud Eestis?

Programm „Kiusamisest vabaks!“ (Free of Bullying) töötati välja 2007. aastal Taanis koostöös Save the Children Denmark ja Taani kroonprintsessi fondiga The Mary Foundation.

Eestis on programmi eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit. Seda rakendatakse kohalikes lasteaedades alates aastast 2010, koolides alates aastast 2013 ning sõimerühmades ja lastehoidudes alates aastast 2018. 

Kas programm on teaduspõhine? Milliste uuringutega on tõestatud selle mõju meie kohalikes haridusasutustes?

Programm töötati välja Taani Roskilde Ülikooli teadlaste poolt. Metoodika uuringuraportitega ja teadusartiklitega saab tutvuda veebis www.kiusamisestvabaks.ee ja ingliskeelsete raportitega www.freeofbullying.com.

MTÜ Lastekaitse Liidu poolt tellitud ja Psience OÜ poolt läbi viidud metoodika efektiivsuse uuring Eestis „enne-pärast“ näitab, et „Kiusamisest vabaks!“ metoodika järjepideval rakendamisel ja lõimimisel koolitundides ilmneb selle positiivne mõju laste väärtushinnangutele.
Programm on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega.

Kui paljud õppeasutused Eestis seda praegu kasutavad?

2020. aasta lõpuks on „Kiusamisest vabaks!“ rakendamise õiguse saanud 160 kooli, 490 lasteaeda ja 52 asutust 0-3-aastaste laste rühmadega. Liitunud asutuste nimekirja saab vaadata programmi kodulehel.

KiVa programm

KiVa programm on suunatud üldhariduskoolidele (1.-9. klass), nende õpetajatele ja tugispetsialistidele, õpilastele ja lapsevanematele. Programm on kooliterviklik ehk tegevustesse on kaasatud kogu koolipere.

Kellele on programm suunatud?

KiVa programm on suunatud üldhariduskoolidele (1.-9. klass), nende õpetajatele ja tugispetsialistidele, õpilastele ja lapsevanematele. Programm on kooliterviklik ehk tegevustesse on kaasatud kogu koolipere. Programm on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles. III kooliastme programm on rakendatav ka gümnaasiumiastmes ja kutseharidusasutustes. Programmi pakub SA Kiusamisvaba Kool.

Millised probleeme programm lahendab? Kas tegemist on ennetus-, sekkumis- vm programmiga?

KiVa programm on suunatud ennekõike kiusamise vähendamisele sisaldades selleks nii ennetuse, juhtumite lahendamise (sekkumise) kui ka kooli olukorra hindamise metoodikaid. Programm on süstemaatiline ja sisaldab suurel hulgal praktilisi materjale. Programmil on tõendatud mõju kiusamiskäitumise ja kiusamise all kannatamise vähendamisel ning seda kõigis kiusamise vormides, sh kaudses ja küberkiusamises. Lisaks on näidanud uurimused mitmeid positiivseid kõrvalmõjusid nagu õpilaste ärevuse ja depressiivsuse vähenemine ning kooli ja klassikliima meeldimise, akadeemilise motivatsiooni ja edukuse suurenemine. KiVa programmis sisalduvad juhtumite lahendamise metoodikad on aidanud juhtumeid lahendada või leevendada lausa 98% ohvrite jaoks.

Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?

KiVa programmis osalemisega kaasneb koolile iga-aastase litsentsitasu. Täpsem info selle kohta on programmi pakkuja kodulehel. Kooli omaosalus moodustab kogu programmi kasutamise kuludest u neljandiku, ülejäänud osa katab SA saadud toetustest (Haridus- ja Teadusministeerium), taotletud finantsidest ja kogutud annetustest, mistõttu kõik materjalid ja koolitused ning iga-aastane jätkutugi mentori ja koolituste näol on kooli personalile tasuta.

Kas programmi kasutamine eeldab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?

Programmi ennetustegevuste sisuks on kiusamise ennetamise ainekava, mida rakendatakse koolitundides. KiVa-tunde saab edukalt teha klassijuhatajatundide raames, lõimida inimeseõpetuse ja muude õppeainetega, aga soovi korral saab teha ka täiesti eraldi tunnina. KiVa ainekava on väga heas kooskõlas Põhikooli riikliku õppekavaga, sh üldpädevuste arendamise ja eriti just inimeseõpetuse ainekavaga. Senine praktika näitab, et KiVa tunnid on suurepärane klassijuhataja tööriist.

Kas programmis osalevad ka lastevanemad? Kui jah, siis kuidas?

KiVa programm sisaldab lapsevanematele nii harivaid materjale (nt Miniõpik lapsevanemale) kui regulaarseid harivaid koostöökohtumisi.

Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?

SA Kiusamisvaba Kool viib läbi igal kevadel personali tagasiside küsitluse, mille tulemusi kasutatakse koolile kvaliteedimärgise väljastamisel ning mentori- ja koolitustoe pakkumisel.

Millal saab programmiga liituda? Kas sellest on võimalik lahkuda nt kooliaasta keskel?

SA Kiusamisvaba Kool võtab KiVa programmiga liitumise sooviavaldusi vastu aastaringselt, täpsem info on programmi kodulehel. Uute koolide ettevalmistus algab igal aastal märtsis, et õppeaasta alguseks vajalikud koolitused ja arendustegevused tehtud saaksid. Programmiga liitudes sõlmib SA Kiusamisvaba Kool kooliga lepingu. Programmist on võimalik lahkuda igal ajal arvestades lepingus toodud tingimusi.

Kas õpetajatele/koordinaatoritele pakutakse aeg-ajalt täiendõpet ja uusi metoodilisi materjale?

Programmiga liitudes läbib koolijuht ettevalmistava seminari, koordinaatorite grupp baaskoolituse ning kool saab suure komplekti programmi materjale koos ligipääsuga programmi siseveebi, kus on kättesaadavad mitmesugused materjalid, õppevideod ja e-õppemängud.

Lisaks pakub SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmi kasutajatele mitmekülgset jätkutuge, mis on koolidele lisatasuta:

 • personaalse SA poolse mentori tugi koolile;
 • igal suvel personaalne õpilasküsitluse raport koolile andmaks tagasisidet õpilaste kogemuste kohta kiusamise ja sellega seonduvaga lõppenud õppeaastal;
 • igal õppeaastal võimalus täiendavate koordinaatorite koolitamiseks;
 • nii koordinaatorite kui õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on võimalus osaleda üle-Eestilistes suve- ja talvekoolides ning neli korda õppeaastas kogunevates piirkondlikes kogemusgruppides;
 • vabatahtlik veebikoolitus igale alustavale KiVa õpetajale;
 • programmi kasutajate kuukiri KiVa Hääl koolide kogemuste, olulise info ja metoodiliste soovituste jagamiseks koordinaatoritele ja õpetajatele;
 • programmi kasutavate õpetajate kinnine Facebooki kogukond kiireks kogemuste ja inspiratsiooni vahetamiseks;
 • alati on võimalik juurde tellida programmi füüsilisi materjale.
Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt ka teisi kiusamisvastaseid programme?

KiVa programmi kasutamine ei välista ühegi teise programmi samaaegset kasutamist. On olemas tugimaterjalid näiteks KiVa ja TORE koostööks koolis.

Kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm? Kui kaua on programmi kasutatud Eestis?

KiVa programm on välja töötatud Soomes Turu Ülikoolis 2006-2009. Praeguseks on KiVa kasutusel rohkem kui 20 riigis üle maailma. Eestis on KiVa programm kasutusel olnud alates 2013. aastast.

Kas programm on teaduspõhine? Milliste uuringutega on tõestatud selle mõju meie kohalikes haridusasutustes?

KiVa programm on teadus- ja tõenduspõhine. Selle loomisel on ära kasutatud parim kaasaegne teaduslik teadmine kiusamise tõhusast vähendamisest ning selle mõju on hinnatud rangete katseuuringutega nii Soomes, Hollandis, Itaalias, Eestis kui mujal. Põhjalik ülevaade uuringutest ja saadud tulemustest on programmi kodulehel. KiVa programm on tunnistatud rahvusvahelises laste ja noorte heaolu tõstvate programmide andmebaasis Blueprints Programs tõenduspõhiseks ja paljulubavaks programmiks.

Eestis on avaldatud programmi kohandamise käigus tehtud prooviuuringu kaheaastase kontrollkatse tulemused, mis näitasid programmi tõhusust kiusamise all kannatamise olulises vähendamises juba esimese õppeaastaga. SA kodulehelt on leitavad iga-aastase õpilasküsitluse raportid, mis annavad ülevaate KiVa programmi kasutavate koolide tulemustest võrdlusena alles alustavatega. Õpilasküsitlused näitavad, et ka Eesti koolides aitab järjepidev programmi kasutamine kiusamist iga aastaga vähemaks saada.

Kui suur on programmi kogukond Eestis ehk kui paljud õppeasutused seda praegu kasutavad?

KiVa programmi kasutab 2020/2021. õppeaastal üle 100 kooli ja õppekoha üle Eesti. Pidevalt täienev ülevaade on leitav siit: https://kiusamisvaba.ee/kiva-koolid/.

Salliv Kool

Salliv Kool on teavitustööga ning noorte teadlikkuse tõstmisega tegelev ettevõtmine Eesti Õpilasesinduste Liidu all. Meie peamisteks tegevusteks on sallivuskonverentsi korraldamine ning projektikonkurss ,,Teeme enda koolist salliva kooli!”. Sallivuskonverentsi eesmärk on kutsuda kokku oma ala eksperdid ja õpilased ning üheskoos leida lahendusi koolikeskkonnas esinevale kiusamisele. Projektikonkurss toimub igal aastal tavaliselt sügisel. Täpsemat infot loe Salliva Kooli kodulehelt.

Kellele on programm suunatud?

Projekt Salliv Kool tahab juhtida tähelepanu tõsiasjale, et tolereeriv koolikeskkond ja õpilaste enda aktiivne osavõtt selle loomisel aitab muuta hariduse omandamist palju nauditavamaks. Seetõttu oleme suunanud oma programmi kõigile õpilastele sõltumata nende koolist või klassist. Täna on Salliva Kooli peamisteks ülesanneteks kiusamisvastase teavitustöö tegemine ja noorte teadlikkuse tõstmine kiusamise teemadel.

Millised probleeme programm lahendab, kas tegemist on ennetuse, sekkumise vm programmiga?

Salliva kooli puhul on tegemist teavitustöö ning teadlikkuse tõstmisega.

Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?

Vaid juhul, kui on soov esitada projekt projektikonkursile “Teeme enda koolist salliva kooli!”.

Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt teisi kiusamisvastaseid programme?

Sallivuskonverentsil või projektikonkursil osalemine ei takista osalemist samaaegselt teistes programmides.

Kui kaua programm on Eestis olnud?

Eestis on programm olnud alates 2015. aastast, kui kolm organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – leppisid kokku kiusamisvastase kampaania “Ma ei ole poksikott” algatamises.

Vaikuseminutid

Vaikuseminutite (MTÜ Vaikuseminutid) programmi siht on arendada osalejates suuremat eneseteadlikkust ja eneseregulatsiooni, mis võimaldab pingete ja stressiga hästi toime tulla neid teiste peal välja elamata. Panustame sellesse, et õpilaste ja õpetajate vaimne tervis oleks hoitud ning neil oleks praktilised oskused, kuidas pingetega eneses ja suhetes toime tulla.

Kellele on programm suunatud?

Vaikuseminutite metoodika sobib kasutamiseks nii koolides, lasteaedades, kui ka peredes. Kursused on suunatud õpetajatele ja lapsevanematele. Vaikuseminutite noortekursus on suunatud 8.-9. klassi õpilastele.

Millised probleeme programm lahendab, kas tegemist on ennetuse, sekkumise vm programmiga?

Tegemist on ennetusega. Programm pakub tuge õpetaja ja õpilase (lapsevanema) vaimsest

pingest tingitud probleemide lahendamiseks, toetab osaleja vaimset heaolu. Programmis õpetatavat teadveloleku meetodit kasutades saab osaleja oluliselt vähendada emotsionaalset reageerimist ning kasvatada hoolivust.

Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?

Vaikuseminutite süsteemne tugi haridusasutusele koosneb kaheaastasest tasulisest programmist. Teise aasta lõppedes on õpetajatel võimalus jätkata jätkukursustel, et õpitud oskuste rakendamist koostöös teiste võrgustiku koolidega edasi arendada ning leida uusi viise metoodika integreerimiseks argiellu.

Kas programm nõuab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?

Ei nõua. Metoodika üksikelemendid (Vaikuseminutite harjutused) integreeritakse ainetundidesse just seal, kus õpilased vajavad tuge häälestumiseks, keskendumiseks, puhkamiseks. Vaikuseminutite programmi läbimisel on õpetajal võimalik omandada Vaikuseminutite noortekursuse juhendaja oskused. Kui kool soovib noortele pakkuda võimalust noortekursusel osaleda, siis selle 10-nädalase kursuse juurde kuulub üks akadeemiline tund arutelu nädalas, mille kool peaks integreerima tunniplaaniga. See võib toimuda näiteks klassijuhatajatunni või inimeseõpetuse tunni raames.

Kas programmis on osa lastevanematel, kui jah, siis milline?

Lastevanemate osalemine programmis ei ole vajalik. Programmi kuuluvatel kursustel õpitavad oskused on universaalsed ning toeks ka lastevanematele. Nõnda on laste ja noorte vaimse heaolu toetamine võimalik paremini ka koduses suhtluses tänu lapsevanema uutele oskustele.

Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?

Ei eelda.

Millal saab programmiga liituda, kas on võimalik lahkuda nt kooliaasta keskel?

Programmiga saab liituda haridusasutusele sobival ajal enne kooliaasta algust augustis. Õpetajad saavad mõjuvatel põhjustel katkestada kursustel osalemise kooliaasta keskel ja liituda mõne uue grupiga hiljem.

Kas õpetajatele/koordinaatoritele pakutakse aeg-ajalt täiendõpet või uusi materjale?

Õpetajate toetamine on programmis süsteemne ja kõigile programmis osalejatele pakume jätkukursustel osalemise võimalust. Lisaks on Vaikuseminutite praktikutel arvestatava suurusega kogukond (näiteks Facebooki grupis on ligi 1000 liiget), kellele korraldame regulaarselt veebiseminare ja kontaktkohtumisi ekspertidega.

Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt teisi kiusamisvastaseid programme?

Jah, võimaldab. Vaikuseminutite programm õpetab osalejale tõenduspõhiseid oskusi enda emotsioonide, stressi ja keskendumisega hästi toimetulemiseks läbi enda tähelepanu suunamise. Seega on tegemist laiema nö baasoskuseid arendava programmiga, mis pigem toetab ka kitsama fookusega programmide kasutamist.

Kui kaua programm on Eestis olnud, kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm?

MTÜ Vaikuseminutid tegutseb Eesti haridusuuenduse elluviijana juba kuus aastat (alates 2015). Maailmas on analoogsetest programmidest kõige tuntum “Dot B” programm Suurbritannias.

Kas programm on teaduspõhine, milliste uuringutega on tõestatud programmi mõju (Eestis)?

Programm on tõenduspõhine. Esindusliku valimiga Tartu Ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi mõju kohta tõendab, et süsteemselt kasutatud teadveloleku harjutused aitavad kaasa koolinoorte stressi ja kurnatuse leevendamisele. Kõige positiivsemaid tulemusi andis keemiliselt analüüsitud vereproovide statistiline analüüs. Uuring hindas ka õpetajate väljaõppe mõju. Suurenes õpetajate enesetõhusus ehk uskumus, et nad saavad erinevate tööülesannetega hakkama. Samuti pidasid õpetajad end pärast kursuste läbimist tähelepanelikumaks ja vähem hooletuks, rohkem võimeliseks oma emotsioone reguleerima ning olid oma vigade ja puuduste suhtes konstruktiivsema hoiakuga.

Kui suur on praegu programmi “kogukond” Eestis?

Süsteemse kaheaastase programmi läbis Tartu Ülikooli uuringu raames aastatel 2018-2019 12 kooli (u 300 õpetajat). Uue täiendatud programmiga alustab õppeaastal 2021/2022 u 10 kooli. Vaikuseminutite baaskursuse ja Teadliku õpetaja kursuse on läbinud u 4000 õpetajat.

VEPA käitumisoskuste mäng

VEPA Käitumisoskuste Mängu programm on suunatud 1.-6. klassi õpilastele. Programmis saavad osaleda klassi- ja aineõpetajad.

Kellele on programm suunatud?

VEPA Käitumisoskuste Mängu programm on suunatud 1.-6. klassi õpilastele. Programmis saavad osaleda klassi- ja aineõpetajad.

Millised probleeme programm lahendab, kas tegemist on ennetuse, sekkumise vm programmiga?

VEPA Käitumisoskuste Mäng on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku. VEPA metoodika toetab õpilaste enesejuhtimise ja sotsiaalsete oskuste arengut. Pikemas perspektiivis aitab VEPA ennetada sõltuvuste teket, psüühilisi häireid, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist teismeeas.

Kas programm nõuab finantsilisi püsikulusid?

Hetkel on VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika koolitused, materjalid ja mentori teenused on õpetajatele tasuta.

Kas programm nõuab eraldiseisvat tundi tunniplaanis?

VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika ei ole eraldiseisev õppekava. Kõiki VEPA elemente saab sujuvalt integreerida koolipäeva, nii tunnisisestesse kui ka -välistesse ettevõtmistesse. VEPA programmis osalemine eeldab, et õpetaja rakendab koolitusel õpitut ja harjutab seda järjepidevalt. Õpetaja saab kasutada VEPA metoodikat iseseisvalt ka edaspidi.

Kas programmis on osa lastevanematel, kui jah, siis milline?

Lapsevanemad ei ole otseselt VEPA programmi kaasatud. Õpetajad saavad lastevanematele tutvustada VEPA metoodika elemente ja julgustada vanemaid neid kodus katsetama. Lisaks sellele on olemas lapsevanematele mõeldud brošüür “VEPA kodu”, kus selgitatakse metoodika põhimõtteid ja võimalusi nende rakendamiseks kodus.

Kas programmi kasutamine eeldab tegevusaruannete esitamist?

Õpetajad ei pea esitama aruandeid, kuid eeldame, et õpetajad annavad aegsasti tagasisidet koolituste kohta, osalevad vajadusel hindamistegevuses ja teevad koostööd VEPA mentoritega.

Millal saab programmiga liituda, kas on võimalik lahkuda nt kooliaasta keskel?

Programmiga saab liituda kevadel enne järgmise õppeaasta algust. Koolitused ja koostöö mentoriga algavad sügisel.

Kas õpetajatele/koordinaatoritele pakutakse aeg-ajalt täiendõpet või uusi materjale?

Kogenud VEPA õpetajatele korraldatakse kord aastas koostööpäev ja pakutakse igakuiseid online kohtumisi VEPA metoodikaga seotud teemadel.

Entusiastlikele VEPA õpetajatele, kes on rakendanud metoodikat vähemalt ühe õppeaasta jooksul, pakutakse võimalust saada täiendkoolitus ja proovile panna end koolisisese VEPA mentori rollis.

Kas programmi kasutamine võimaldab kasutada samaaegselt teisi kiusamisvastaseid programme?

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi saab vajadusel kasutada koos teiste programmidega. Soovitame koolidel hoolikalt läbi mõelda, kuidas see mõjutab õpetajate töökoormust ja milliseid eesmärke aitab saavutada. Soovitame vältida olukorda, kui kahe programmiga alustatakse samal õppeaastal.

Kui kaua programm on Eestis olnud, kas on olemas rahvusvaheline analoog/originaalprogramm?

VEPA Käitumisoskuste Mängu programm on piloteeritud Eestis 2014/2015 õppeaastal. VEPA programmi aluseks on PAX Good Behavior Game (PAXIS Institute, USA).

Kas programm on teaduspõhine, milliste uuringutega on tõestatud programmi mõju (Eestis)?

Aastatel 2016–2018 viidi Eesti koolides kahe aasta pikkune uuring, et hinnata rakendatava VEPA metoodika mõju. Uuring viidi läbi juhuvalimi ja kontrollgrupiga. Tervise Arengu Instituudi teostatud uuringus osales 42 Eesti kooli ja 708 1. klassi õpilast.

Laste käitumise ja vaimse tervise kohta koguti andmeid kolmel ajaperioodil – enne sekkumist kooliaasta alguses, esimese ja teise kooliaasta lõpus. Andmeid koguti nii õpetajatelt, lastevanematelt kui ka lastelt.

Uuring näitas, et õpetajate poolt iga lapse kohta täidetud küsimustike alusel vähenesid VEPA metoodikat kasutanud klassides esimese kooliaasta lõpuks laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused. Teise kooliaasta lõpuks kasvas positiivne mõju veelgi. Lisaks oli näha ka laste emotsionaalsete raskuste (nagu mure või hirmu tundmine) vähenemise ja eakaaslastega suhtlemise paranemise trendi.

Kasvas ka õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Kontrollklassides, kus programmi ei rakendatud, taolisi muutusi ei toimunud.

Lastevanemate hinnangute alusel oli näha mõningaid muutusi VEPA-ga kokku puutunud laste prosotsiaalses käitumises (kasvas hoolivus ja abivalmidus).

Uuringu tulemused näitavad, et VEPA metoodika töötab ka Eestis ning metoodika mõju laste käitumisele ja vaimsele tervisele on pikaaegne. Mida laiemalt metoodikat kasutada – näiteks lisaks koolikeskkonnale ka kodus –, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada.

Kõige olulisemad uuringud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi kohta on loetletud programmi kodulehel.

Kui suur on praegu programmi “kogukond” Eestis?

VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendatakse Eestis alates 2014/2015 õppeaastast. VEPA-s on tänaseks osalenud ligi 11 200 õpilast ja 600 õpetajat 160 koolist üle Eesti.